Park Sang-ki 사진
65th Park Sang-ki
Term of Office
Nov. 30, 2016 ~ Sep. 8, 2019

Remarks